algemene voorwaarden Domus Angelus

Tot stand gekomen op 30/06/2018.
Algemene Voorwaarden van Domus Angelus bvba, gevestigd Camille Van der Cruyssenstraat 13 te 9850 Nevele, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, BTW-identificatienummer BE06866854678.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de Klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.

Deze voorwaarden maken deel uit van de samenwerkingsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan. Domus Angelus bvba organiseert o.a. tentoonstellingen en workshops onder de naam Keramiek15.

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden zoals hierna vermeld.

Keramiek15
Domus Angelus bvba

Overeenkomst
Elke overeenkomst gesloten tussen Domus Angelus bvba en de tegenpartij.

Product
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de tegenpartij en Domus Angelus

Tegenpartij
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen of geleverd of te kennen heeft gegeven het te zullen afnemen of leveren

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Domus Angelus bvba en de tegenpartij.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Domus Angelus bvba, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Aanbiedingen en/of offertes
Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Wijziging overeenkomst
Domus Angelus bvba zal de Tegenpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de overeenkomst.
Domus Angelus bvba zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan Domus Angelus bvba kunnen worden toegerekend.

Uitvoering overeenkomst
Domus Angelus bvba zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Prijzen
Indien de producten niet of niet meer leverbaar zijn, stelt Domus Angelus bvba de tegenpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Domus Angelus bvba uiterlijk binnen dertig dagen het inschrijvingsgeld terug.

Betaling

 • Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Domus Angelus bvba aangewezen bankrekening of in contanten bij aanvang van de activiteit, indien zo is overeengekomen.·        
 • Alle opmerkingen betreffende een factuur moeten binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum bekend gemaakt worden aan Domus Angelus bvba middels een aangetekend schrijven, tijdstip waarna er geen klachten meer aanvaard worden.·        
 • De betaling van de factuur dient op de factuurdatum te gebeuren. De facturen zijn bijgevolg contant betaalbaar. ·        
 • De eerste wanbetaling door de Klant geeft  Domus Angelus bvba de mogelijkheid om de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen onverminderd het recht van Domus Angelus bvba op schadevergoeding dewelke zij hierdoor oploopt en die verhaalbaar is op de klant.·        
 • Deelnemers aan activiteiten kunnen ten behoeve van hun boekhouding een factuur ontvangen. ·        
 • Facturen die binnen de 10 dagen na de factuurdatum onbetaald blijven geven automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een verwijlintrest van 10 % per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling zal - als forfaitaire schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betalingen - een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10 % op de verschuldigde som zal belopen.·        
 • Domus Angelus bvba gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door Domus Angelus bvba steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de opdracht in kwestie werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.·        
 • Bij gebrek aan betaling door de Klant op de vervaldag wordt de vordering van Domus Angelus bvba op de Klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Incassokosten
Indien de Tegenpartij in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Tegenpartij.

Tegoedbon
Een Tegoedbon bij Domus Angelus bvba kan alleen worden uitbesteed bij Domus Angelus bvba. Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

Opschorting
Indien de Tegenpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Domus Angelus bvba het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.
Domus Angelus bvba behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding
Indien de Tegenpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Domus Angelus bvba bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is Domus Angelus bvba bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Indien Domus Angelus bvba de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Domus Angelus bvba niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Domus Angelus bvba of de Tegenpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Aansprakelijkheid
Domus Angelus bvba is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Domus Angelus bvba. Domus Angelus bvba is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
Domus Angelus bvba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Domus Angelus bvba is uitgegaan van door de Tegenpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Domus Angelus bvba kenbaar behoorde te zijn.

Vrijwaring
De Tegenpartij vrijwaart Domus Angelus bvba voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Tegenpartij toerekenbaar is.

Intellectuele eigendom
Domus Angelus bvba behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy
De gegevens en informatie die de Tegenpartij aan Domus Angelus bvba verstrekt, zal Domus Angelus bvba zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

 

Betalingen en annulaties
Domus Angelus bvba wordt te vaak geconfronteerd met inschrijvingen voor een activiteit waaraan uiteindelijk toch niet wordt deelgenomen. Wij ontvangen geen subsidie en zijn voor onze werking afhankelijk van het inschrijvingsgeld van de deelnemers. Bovendien hebben wij verplichtingen tegenover onze lesgevers. Daarom hanteren wij strikt de volgende regels:

 • Wij behouden ons het recht voor een activiteit te annuleren als er onvoldoende deelnemers ingeschreven zijn om onze kosten te dekken. Deze onkosten omhelzen de vergoeding van de lesgever, de huur van het leslokaal, de afschrijving van het didactisch materiaal en de kosten van verzekering.
 • Annuleren kan kosteloos als het meer dan twee weken voor aanvang van de workshop gebeurt.
 • Bij annulatie minder dan twee weken voor aanvang van de workshop factureren wij 30% van het inschrijvingsgeld, eventueel vermeerderd met administratie en incassokosten.
 • Bij annulatie minder dan één week voor aanvang van de workshop factureren wij 60% van het inschrijvingsgeld, eventueel vermeerderd met administratie en incassokosten.
 • Bij annulatie op de dag dat de workshop start, bij niet verschijnen op de workshop of bij niet volledig afwerken van de workshop moet het volledige inschrijvingsgeld betaald worden, eventueel vermeerderd met administratie en incassokosten.

Betalingen die niet binnen de afgesproken termijn worden voldaan, worden verder behandeld door een incasso-kantoor, wat administratie en incassokosten met zich meebrengt.
Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.