Waarvoor staat ateljee15?

Ateljee 15 vzw is een vereniging waar iedereen die creatief bezig wil zijn zich verder kan ontplooien. We organiseren korte workshops tekenen en schilderen voor volwassenen en voor kinderen, boetseren met klei, aquarellen, kalligrafie en letterkappen in steen, juweeltjes maken, fotografie, beeldhouwen en creatief zijn met papier en karton. We organiseren culturele uitstappen en museum- en atelierbezoeken en geven lezingen kunstgeschiedenis. Momenteel beschikken we over een leslokaal in Hansbeke en in Vosselare, soms werken we ook in het atelier van een kunstenaar.
Tijdens onze activiteiten worden geen politieke, religieuze of levensbeschouwelijke standpunten ingenomen of gepromoot.

In onze statuten staat het als volgt:
 

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

De vereniging wordt Ateljee15 Vereniging Zonder Winstgevend Doel genoemd, afgekort ateljee15 vzw.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing van het adres van de zetel van de vereniging.
 

Artikel 2: Adres

De zetel van de vereniging is gevestigd te 9850 Nevele, Wallenbulk 13 in het gerechtelijk arrondissement GentOost-Vlaanderen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen België en de daarmee verband houdende openbaarmakingvereisten te vervullen. De algemene vergadering bekrachtigt de zetelwijziging in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.
 

Artikel 3: Doel

De vereniging stelt zich tot doel:

Het nemen van initiatieven van culturele en socio-culturele aard, die, in de ruimste betekenis van het woord, betrekking hebben op de artistieke creaties en producten van het menselijk denken en handelen. Zij wil een forum zijn van kunst- en cultuurbeleving in volle filosofische en politieke onafhankelijkheid. Zij heeft tot doel het aanmoedigen, ondersteunen en bevorderen van het hedendaags kunstgebeuren. Zij kan samenwerken met andere instanties of verenigingen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar ideële niet-winstgevende doel overeenkomt.

Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten kunnen ontwikkelen:

  1. Het organiseren van manifestaties op het vlak van actieve kunstbeoefening of kunstzinnige vorming, culturele avonden en projecten.
  2. Het geven van workshops.
  3. Het ter beschikking stellen van ruimte, contacten, documentatie en ander nuttig materiaal voor het ondersteunen en bevorderen van kunstenaars.
  4. Het organiseren of ondersteunen en artistiek invullen van culturele projecten.
  5. Het artistiek begeleiden en promoten van de aangesloten groepen en individuen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vereniging kan, in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle activiteiten ontplooien en handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of bijdragen tot en nodig zijn voor de realisatie van de hierboven vernoemde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is  toegelaten en waarvan voor zover de opbrengsten steeds volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar ideële niet-winstgevende doel.

Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom te verwerven, te houden of er het gebruik van te hebben.

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten en goederen in huur nemen, zowel in binnen- als in buitenland.

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.